logo


www.norskefondy.cz; www.eeagrants.org


V Táboře startuje projekt zaměřený na zlepšení přístupu ke vzdělání


Organizace Cheiron přichází s programem, jehož hlavním cílem je aktivní zapojení romských dětí do široké škály všech úrovní běžného vzdělávacího systému. Projekt „Motivace ke vzdělávání od školky až po střední – podpora dětí i rodičů“ rozšiřuje stávající činnost organizace a zapojuje do podpory dětí další odborníky. Realizován bude v letech 2022 až 2024 díky úspěšné žádosti o grant a finanční podpoře EHP a Norských fondů (detaily výzvy k nahlédnutí zde)


Obecně prospěšná společnost Cheiron má za sebou 25 let bohaté praxe zaměřené na vyrovnávání šancí mezi různými sociálními skupinami obyvatel Tábora. Profesionálně se věnuje hlavně dětem, mladým lidem, a jejich rodinám ve složité životní situaci.

Dlouholeté zkušenosti organizace podpořené odbornými analýzami jasně ukazují potřebu zaostření na otázku všech stupňů vzdělávání. Intenzita a kvalita dosaženého vzdělání podmiňuje životní úspěchy, pracovní uplatnění, pomáhá předcházet chudobě a životu na okraji společnosti. Pravidlo úspěchu zní jednoduše – čím dříve do školky – a čím déle na studiích – tím lépe. V rámci nového projektu Cheiron počítá se zapojením dětí, jejich rodin, školek, škol, učilišť, poskytovatelů zájmových aktivit a odborníků zaměřených na vzdělávání i psychologickou podporu dětí.

Potřebu komplexního přístupu k tématu vysvětluje ředitel Cheironu Roman Varga: „Některé rodiny, zejména ty, které zažívají sociální vyloučení, neposílají děti ve věku 3 až 4 let do mateřských škol. A právě pro děti z těchto rodin je docházení do školky základním kamenem jejich další kariéry. To, co se zanedbá v nejmladším věku, se pak dohání velmi těžko“ Delší docházka do školky děti lépe připraví na základní školu a následně výrazně ovlivňuje i šance na dokončení středního vzdělání. „Stává se, že dítě nemá stabilní zázemí, a zároveň chodí do školky jen jeden povinný rok, nechytne se v první třídě a pak už se „veze“. Nestihne poznat v čem je dobré a jeho vzdělávání představuje obtěžující nutnost: pro žáka, jeho rodinu a bohužel někdy i pro pedagogy. Proto program řeší komunikaci s rodinami, motivuje rodiče, aby posílali děti do školek už v mladším věku. Dále poskytuje podporu žákům na základní škole formou doučování či konzultací, pomáhá s jejich zapojením do zájmových aktivit (školní výlety, kroužky, tréninky atd.). Zprostředkovává komunikaci mezi rodiči a školou, případně zařizuje odbornou terapeutickou intervenci. Do projektu je zahrnuta také organizace letních táborů zaměřených na osobnostní rozvoj. Několik aktivit cílí přímo na podporu středního stupně vzdělávání. Jedná se nejen o pomoc s výběrem správné školy či s přípravou na přijímací zkoušky, ale i o zprostředkování stipendií a opět kontinuální komunikaci s rodinami, které své potomky od dalšího studia nebo vyučení odrazují.

V neposlední řadě projekt vytváří záchrannou síť nejen pro akutní krizové situace. Jedná se o koordinaci multidisciplinárního týmu profesionálů z různých oborů, kteří se zabývají duševním zdravím dětí a mládeže ve spojitosti s jejich fungováním ve vzdělávacím systému.

Očekávanými výsledky projektu je větší počet romských dětí v mladším věku ve školkách, úspěšnější žáci na základních školách a více romských studentů, kteří absolvují střední školu nebo učiliště. A stejně jako v případě většiny preventivních počinů, i tady se předcházení problémům vyplatí – doslova. Žák, který dokončí alespoň SŠ, odvede za svůj život do veřejných rozpočtů v průměru o 2,3 až 2,8 milionu Kč víc než žák pouze se základním vzděláním (zdroj: analýza Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity, aktuální ke dni 26. 10. 2020, vypracoval PAQ Research, z. ú., ke stažení zde: https://www.paqresearch.cz/post/nerovnosti-vzdelani-neefektivita).

Lucie Šebánková, spoluautorka projektu a vedoucí služeb v Cheironu upozorňuje, že čísla nejsou to nejdůležitější: distanční výuka zviditelnila problémy, které do té doby zůstávaly „pod kobercem“. Najednou bylo nepřehlédnutelné, že jsou ve třídách děti, které doma nenachází podporu a pomoc s učením. Často ani nemají klidný kout, kde by si psaly úkoly. S velkým počtem těchto dětí jsme v Cheironu komunikovali a snažili se, aby ze systému nevypadly úplně. Dodnes však společně řešíme palčivé následky sociální izolace. Psychické problémy, tendence k sebepoškozování, inklinace k závislostem. Ukazuje se, že čím více bylo dítě zapojeno do školních, sportovních a zájmových aktivit před lockdownem, tím snáze prošlo celým náročným obdobím.”


Kontaktní údaje k projektu:

Cheiron T, o.p.s. - projektový manažer - Mgr. Roman Varga

E-mail: varga@cheiront.cz

Telefon: 603 526 246


Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů - LP-HROVA2-20

V rámci otevřené výzvy LP- HROVA2-020 - Inkluze Romů a posilování jejich postavení, získala organizace Cheiron finanční prostředky na realizaci projektu "Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů" . Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem projektu -ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi v Táboře, a to v období 01/2022 - 01/2024.

Cílem projektu je řešit neúspěch romských dětí ve vzdělávacím systému na území ORP Tábor pomocí nástrojů sociální práce, volnočasové a spec. pedagogiky. Selhávání těchto dětí je důsledkem nedostatečných kapacit a spolupráce institucí ve vzdělávacím systému, nepřipravenosti edukačního prostředí a jeho financování a samozřejmě také sociokulturních podmínek a nízkých kompetencí rodin, jejich postoje ke vzdělání a nedostatku rozvojových podnětů dítěte v mimoškolním čase. Projekt naplňuje svůj cíl skrz vzájemně se doplňující aktivity zaměřené na rodiče, děti a odborníky, kterých se edukační proces týká. Skrz posílení kapacit soc. služby pracující s rodinami se zaměříme na motivaci rodičů směrem k uvědomění si významu všech stupňů vzdělávání od MŠ až po SŠ. Výzkumy potvrzují, že šance na úspěch dětí na ZŠ zvyšuje delší docházka do MŠ. Jednou z dílčích aktivit tak je vysvětlit důležitost MŠ rodičům, motivace k umísťování dětí do MŠ dříve než jen na povinný rok a poskytování předškolních stipendií. V předškolním a na dalších stupních poskytneme rodičům podporu v podobě konzultací a mediací komunikace se škol. zařízeními. Aktivity zaměřené na dítě spočívají v podpoře škol. aktivit mimo prostor školy (výlety, lyžařské výcviky atd.), nabídce volnočasových aktivit (vlastních i nabízených jinými organizacemi), které dětem umožní rozvoj dovedností zvyšující šance na úspěch v edukačním procesu a snižující problémy v chování, a v doučování a spec. pedagogických intervencích zaměřených na rozvoj kompetencí. Intenzivnější práce na posílení dovedností a zdravých vztahů (mezi majoritou a minoritou, uvnitř rodiny) pak bude probíhat na týdenních a víkendových táborech s muziko-, arte- a psychoterapeutem. Průřezovým nástrojem je organizace v regionu zatím chybějících multidisciplinárních setkání aktérů zaměřených na edukaci dítěte (škola, PPP, SVP, NNO, OSPOD atd.), která se budou konat pravidelně (4xročně) a zároveň v případě potřeby v reakci na nenadálou situaci dítěte či rodiny.Mám odvahu darovat Darovat zde